Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů společností Expat Services v souvislosti se službami kariérního poradenství a zprostředkování zaměstnání. 

Jako možný kandidát nebo žadatel o pracovní pozici tímto výslovně souhlasím aby: společnost Expat Services, s.r.o. IČO: 6134564, DIČ: CZ 061 34 564, sídlem: Elektrárenská 126, 73911, Frýdlant nad Ostravicí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě (C 70753), (dále pouze „Expat Services“) zpracovávala moje níže uvedené osobní údaje za účelem kariérního poradenství a zprostředkování pracovních příležitostí:

Druhy a specifikace osobních údajů:

• Osobní údaje (např. jméno a příjmení)
• Adresa
• Kontaktní údaje (např. telefonní číslo, emailová adresa)
• Časové údaje (datum registrace a další komunikace)

Údaje, které mohou být dobrovolně poskytnuty později:

• Osobní dokumenty spojené se žádostí o zprostředkování zaměstnání, žádostí o zaměstnání či žádostí o poskytnutí
služeb pracovního poradenství (např. životopis, motivační dopis, certifikáty a další doklady o dosaženém vzdělání a
kvalifikaci)
• Údaje o profesní dráze (např. informace o Vašich předchozích zaměstnáních)
• Údaje o vzdělání a kvalifikaci
• Požadavky na pracovní uplatnění (např. požadovaný rozsah a obsah zaměstnání, požadované platové údaje apod.)
• Údaje o dovednostech a schopnostech (např. informace o dalším vzdělání a certifikacích, jazykových dovednostech,
zájmech apod.)

Údaje, které může doplnit zaměstnanec/partner Expat Services v průběhu výběrového řízení:

• Informace získané během pracovních pohovorů, poznámky a komentáře týkající se Vašeho profilu (např. informace o
Vaší motivaci a důvodech potenciální změny zaměstnání)
• Povolení k pobytu a/nebo práci (u kandidátů ze třetích zemí)
• Emailová komunikace s konzultanty
• Navrhovaná pracovní pozice, nebo pracovní pozice o kterou jste se ucházel(a)
• Indexace Vašeho profilu pro účely snazší pozdější identifikace

 

Moje osobní údaje mohou být zpracovávány pro účely kariérního poradenství a zprostředkování zaměstnání a zpracování zahrnuje následující procesy:

• Uchování mých osobních údajů ve formě profilu kandidáta v databázi společnosti Expat Services.
• Další práce s mým profilem kandidáta.
• Přijetí a zpracování mých žádostí o zprostředkování konkrétních pracovních příležitostí.
• Analýza mých osobních údajů pro účely posouzení vhodnosti konkrétních pracovních pozic a doplnění osobních údajů
během pohovorů.
• Kategorizace a indexování profilů kandidáta („profilování“), vyhledávání mých osobních údajů v databázi kandidátů a
porovnávání těchto údajů s popisy pracovních pozic a požadavky potenciálních zaměstnavatelů (firemní zákazníci
Expat Services).
• Telefonické, emailové či jiné (např. prostřednictvím sociálních sítí) kontaktování mojí osoby ze strany Expat Services za
účelem nabídky vhodných pracovních pozic, organizace schůzek a pohovorů na straně Expat Services či firemních
zákazníků Expat Services, či zjišťování doplňujících informací relevantních k předmětu činnosti.
• Možné propojení mého profilu kandidáta s profilem na sociálních sítích a importu dat z mých profilů na sociálních
sítích.
• Předání mého profilu kandidáta nebo analýz a doporučení z něj plynoucích potenciálním zaměstnavatelům, firemním
zákazníkům Expat Services.
• Pro účely vnitřního controllingu a statistik (například počet obsazených pracovních pozic).

Předání mých osobních údajů třetím stranám může být omezeno na výše uvedené účely kariérního poradenství a zprostředkování zaměstnání s tím, že budou předány pouze přidruženým společnostem a firemním zákazníkům Expat Services (potenciální zaměstnavatelé). Moje osobní údaje mohou být firemním zákazníkům Expat Services poskytnuta pouze s mým jednoznačným souhlasem. Ten mohu udělit během osobního či telefonického rozhovoru, případně emailem. Expat Services se zavazuje informovat mě předtím, než předá moje osobní údaje potenciálním zaměstnavatelům ze třetích zemí (státy, které nejsou členy Evropské Unie).

Předtím než uděluji tento souhlas jsem měl(a) příležitost zeptat se úředníka pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) společnosti Expat Services na případné otázky. Můj souhlas je dobrovolný a uděluji jej na základě informací poskytnutých v Prohlášení o ochraně osobních údajů a poskytování informací. Nejsem nijak zavázán(a) tento souhlas poskytnout a pakliže tak neučiním, nebudu nikterak znevýhodněn(a).

Svůj souhlas mohu kdykoli v budoucnu bez udání důvodů odvolat tak, že zašlu email na ostrava@expatservices.info. To znamená, že zpracování, které se provádí na základě mého souhlasu je přípustné, dokud není obdrženo jeho odvolání.

Pakliže své rozhodnutí níže neuvedu, a přitom jsem již v minulosti udělil(a) souhlas se zpracováním osobních údajů, pak neuvedení rozhodnutí nesmí být chápáno jako odebrání v minulosti uděleného souhlasu ani jako udělení tohoto nového souhlasu. V případě že neudělím souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo dříve udělený souhlas odvolám, nemůže Expat Services moje osobní údaje zpracovávat. V takovém případě mi Expat Services nebude moci nabízet vhodné pracovní pozice, poskytovat služby zprostředkování zaměstnání a kariérového poradenství.

Vyplněním a předáním níže uvedeného výslovně uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro výše uvedené účely a v souladu s platnou právní úpravou.

Prohlášení o ochraně osobních údajů a poskytování informací, se kterým jsem se již seznámil(a) mi bude zasláno na mnou uvedenou emailovou adresu. Stejně tak mi bude zaslána kopie tohoto prohlášení o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.